Ukotvení vibrace jasnosti

Poselství Saint Germaina a Serapis Beye přijala Natalie Glasson, 24.07. 2015

Zdravíme vás vibrací jasnosti, vnášíme jasnost do vašeho mentálního těla i celého bytí. Přicházíme s velkým množstvím nejvyššího světla, aby bylo ukotveno ve vašem bytí i tvoření; prosíme, dovolte si být vnímaví k naší přítomnosti a energii.

Jasnost je kvalita, kterou se projevuje Stvořitel a která se šíří prostřednictvím nás, Saint Germaina a Serapise Beye a jejím účelem je vnést těžiště a vyváženost do celého vašeho bytí atím vytvořit ve vašem nitru mír a harmonii. V tomto stavu je možné plněji dosáhnout schopnosti meditativního rozpínání a bytí za hranicemi Země. Člověk dokáže uvažovat mimo hranice iluze, akceptovat jak pravdu Stvořitele, tak mylnou představu, aby dosáhl sladění a pravdivého uvědomění a ukotvil se ve Věku lásky. Iluze či mylné představy už nemusejí být ve vašem bytí či realitě tolerovány, namísto toho je žádoucí, aby byly přijímány bez jakékoli reakce a je-li to nutné, láskyplně odloženy.Jsou to právě vaše reakce a odezvy na iluze a mylné představy, které si vibrace jasnosti přeje ve vás zmírnit a rozpustit, čímž se falešný dojem stane zábavným a bude mít na vás jen velmi malý vliv.
Vyzýváme vás, abyste v následujících dnech po libovolně dlouhou dobu volali nás, Saint Germaina a Serapise Beye, abychom ukotvili vibraci jasnosti, kterou předáváme od Stvořitele. Dovolte si často pocit, že záříte jasností, jakoby světelná vibrace jasnosti pulsovala celým vaším bytím. Toto umožní mnohá vyladění, která jsou nezbytná, aby proběhla ve vašem mentálním těle a podpořila hlubší božské vědomí a božskou perspektivu.
„Saint Germaine a Serapisi Beyi, prosím, buďte nyní se mnou a podpořte rozšíření mého vědomí, perspektivy a projevů mentálního těla ke hlubšímu sladění se Stvořitelem a k hlubšímu pochopení jeho pravdy. Prosím, vyzařujte kvalitu jasnosti od Stvořitele skrze své bytí  do celého mého bytí, do všech jeho úrovní i mé reality. Přeji si koupat se v nejvyšších vibracích jasnosti, abych do svého bytí vnesl mír, harmonii a vyváženost, neboť vstřebávám toto světlo se zaměřenou pozorností, oddaností a přijetím. Nechť se celé mé bytí naplní vibrací jasnosti, abych zářil a vyzařoval krásné kvality jako průzračnost, přesnost, jednoduchost a pravdivost. Celé mé bytí vstřebává jasnost Stvořitele, takže mohu být příkladem Stvořitelovy jasnosti na Zemi. V přítomnosti jasnosti budu moci přijímat pravdu Stvořitele i své duše a tím rozpustím dramatické reakce a odezvy na falešné dojmy. Nyní se pohybuji po své cestě duchovního vzestupu s větším pochopením, pravdou, přijetím, vyvážeností, klidem a harmonií. Nyní jsem otevřen přijetí a probuzení pravdy ve svém bytí. Děkuji.“
Dopřejte si tolik času, kolik cítíte, že potřebujete ke sladění se se světlem, které předáváme a přijali je. Těšte se z tohoto krásného posunu pravdy a uvolněte iluzi ve vašem bytí, je to skutečná vnitřní transformace, která způsobí transformaci i ve vaší realitě.
My, Saint Germain a Serapis Bey, jsme oba zosobněním transformace. Serapis Bey dokáže pracovat zejména s mentálním tělem a s propojením mentálního těla se všemi aspekty vašeho bytí, aby podpořil transformaci. Saint Germain dokáže pracovat více na úrovni duše, aby vyvolal transformaci jako energetickou vibraci či vlnu, která je z vašeho zdroje pravdy, z vaší duše, rozesílána do celého těla, bytí a reality. Právě pro naše mocné schopnosti nás Stvořitel vyzval, abychom byli s vámi, protože představujeme posuny, které se dějí v celém lidstvu i Zemi, dokonce ve Stvořitelově vesmíru, aby se plně manifestoval Věk lásky. Věk lásky je tvoření, realita a zkušenost pocházející z přetékajícího zdroje lásky ve vašem bytí. Aby se Věk lásky manifestoval, je třeba, abyste ve svém nitru prošli četnými transformacemi, které zejména rozpustí vaše iluze, omezení a hranice, které pocházejí z toho, co jste vytvořili. Když jsou rozpuštěny iluze, omezení a hranice, zrodí se ve vás prostor a také skutečné sladění se Stvořitelem, a pak nastane proces sebepřijetí, či spíše přijetí svého božství a dojde k uvědomění. Pokaždé, když dosáhnete určitého bodu přijetí nového aspektu svého božského já v sobě, vyvolá to reakci, kterou prožíváte jako transformaci či okamžik inspirace. Transformace je, když jsou staré energie kompletně vymazány a z jádra a podstaty vašeho bytí se zrodí nové energie. Když sledujete zrození energie v sobě a vyzvete tuto energii, aby se plněji projevila v celém vašem bytí, umožňuje vám to posunout se do nového stadia a stavu bytí, které spustí další nezbytnou transformaci.
V každém člověku na Zemi, obzvláště v bytí těch, kteří jsou duchovně vědomí, se nacházejí dvě stezky transformace, které se uskutečňují v převážné míře. První se odehrává v mentálním těle a v propojeních mentálního těla na všechny aspekty vašeho bytí, druhá se rodí z duše a z plnější integrace a vtělení duše do fyzického těla a reality. Můžete již ve svém bytí rozpoznat, jak toto probíhá.Ta první znamená, že všechny myšlenky o falešných iluzích či projevech jsou vytrhávány i s kořeny; mentální tělo se transformuje, aby neslo a vyjadřovalo vyšší frekvenci světla, tudíž božské vědomí. Prostřednictvím tohoto procesu se vymazává i strach a to nejen v mysli a mentálním těle, ale v celém vašem bytí, protože transformace ovlivňuje vše, co je spojené s vaším mentálním tělem. Za druhé to znamená, že celá struktura a způsob, jakým tělo, mentální tělo, emocionální tělo a všechny aspekty vašeho bytí žije a funguje, se mění. Všechny struktury vašeho těla se mění; vaše tělo není stejné jako před deseti lety a bude zcela jiné za dalších deset let. Nemluvíme tu o procesu stárnutí, nýbrž o procesu obnovení a omlazení; o manifestaci božského těla, mysli a emocí na Zemi. Oba procesy jsou transformací samy pro sebe a také transformací pro vás a pro Zemi. Některé pozitivní efekty těchto dvou cest transformace jsou lepší zdraví, pocit pohody, síla a světelné vyzařování fyzického těla. Dále vyváženost, láska a mír v emocionálním těle a jeho jasnost a rozpínání a konečně vymýcení strachu v mentálním těle. Některé ze zdánlivě negativních dopadů nebo spíše příslušných léčivých dopadů mohou být nárůst úzkosti, ega, omezení, nejistoty, bezcennosti, nedostatku, oddělenosti, bolesti a tak dále, vycházející z fyzického, mentálního a emocionálního těla. Ve skutečnosti mohou být všechny tyto jevy označeny jedním štítkem strach, protože strach se projevuje z hloubi četnými způsoby a formami.
Už mnohokrát jsme vedli energii k ukotvení se na Zemi a v lidstvu pro rozpuštění strachu; a stále v tom budeme pokračovat. Není to proto, že by se Země a lidstvo neuzdravovalo či nerostlo, je to jednoduše kvůli mnohým základním úrovním strachu. Když vznikne strach či je přijat od někoho dalšího, jeho energie a vliv prosákne do všech úrovní vašeho bytí. Nenachází se jen ve vašem emocionálním či mentálním těle, je přítomen na všech úrovních a ve všech tělech vašeho bytí a proto může často jeho vyléčení a vymazání trvat. S tímto vědomím bychom vás rádi povzbudili, že když narazíte na strach nebo když strach léčíte, vyzvěte nás, Saint Germaina a Serapise Beye, abychom vymazali tento strach naším světlem jasnosti ze všech úrovní a těl vašeho bytí.To znamená, že budou vymazány i všechny zbytkové stopy.
Mnozí z vás se v této době osvobodili od většiny strachů zadržovaných ve svém bytí a přesto můžete pociťovat, že stále vyvstávají nebo se projevují ve vaší realitě. Rádi bychom vás povzbudili, abyste si dopřáli čas k vyléčení stop strachu na všech úrovních a ve všech tělech vašeho bytí; je to podobné tahání posledních kořenů plevele. Vymažete také propojení s energií strachu a dokonce pojem strachu, který je součástí vaší reality. Strach je součástí vašeho bytí a reality jenom proto, že jej přijímáte jako pojem/myšlenku, kterou jste ochotni hostit.
Jednoduše vyslovte prosbu:
„Saint Germaine a Serapisi Beyi, vyšlete své mocné léčivé energie a Stvořitelovu jasnost, kterou šíříte. Vyzývám vás, abyste svým světlem a léčivými vibracemi pronikli do celého mého bytí se záměrem vymazat všechny a jakékoli stopy strachu ze všech úrovní a těl mého bytí. Začněte, prosím, tento proces nyní a zajistěte zachování vyváženosti, míru a harmonie ve všech aspektech mého bytí. Děkuji vám.“
Položte se a prociťujte naše léčení, buďte si vědomi jakýchkoli strachů a vhledů, které se objeví, aby byly navždy vymazány. Pokud se něco objeví, jednoduše použijte tato slova: „Propouštím tě,“ a zhluboka vydechněte.
Strach je jednou z nejmocnějších energií zapříčiňujících pocit oddělenosti od vlastní pravdy a od Stvořitele. Nyní je čas pro vás všechny, abyste se plněji zaměřili na vymazávání stop strachu, abyste mohli v celém svém bytí zažít ony dvě formy transformace, ve vaší mysli a z nitra duše.
My jsme s vámi abychom vás podpořili a vždy vám pomohli.
Maha čóhan Saint Germain a Mistr Serapis BeyZdroj:http://www.omna.org/Home.htmlPoznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. prowww.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Co jíst, když máte vysoký tlak

Potíže s krevním tlakem – co jíst, když máte vysoký tlak

Od počátku padesátých let minulého století jsou zveřejňovány studie potvrzující vztah mezi solením a vysokým krevním tlakem. Někteří odborníci ale považují hypertenzi za nemoc vyvolanou více nedostatkem vápníku než častěji udávaným nadbytkem sodíku. Je však jisté, že nadbytek soli může již existující vysoký krevní tlak ještě zvýšit a vyvolat následné komplikace jako mrtvici, srdeční infarkt nebo selhání ledvin.  Ale jen dlouhodobé omezení soli může přinést uspokojivé výsledky.

U mnoha potravin se zjistilo, že pomáhají snižovat krevní tlak. Patří k nim i sója a její produkty, které obsahují velké množství potřebných látek. Pravidelná konzumace obilných vloček pomáhá snižovat krevní tlak a také příznivě působí při některých nemocech srdce a po infarktu. Zázračný elixír, který se doporučuje užívat při vysokém krevním tlaku, je čerstvá šťáva z červené řepy s míchaná s medem.
Celer je skutečný poklad, který v mnoha směrech příznivě ovlivňuje lidský organismus. Všichni pacienti s vysokým krevním tlakem by měli co nejčastěji konzumovat celer, který má silné účinky proti hypertenzi.  Okurka, popř. okurková šťáva, při pravidelném užívání pomáhá snižovat krevní tlak. Cibule snižuje vysoký krevní tlak a obsah tuku v krvi, navíc rozpouští krevní sraženiny.  Proto je skvělým prostředkem proti srdečnímu infarktu.
V Řecku se vysoký krevní tlak již tisíce let úspěšně léčí zvýšenou konzumací česneku. I pro nás je česnek snadno dostupný. Pravidelné užívání česneku přináší výrazné a často naprosto uspokojivé snížení tlaku. Za rozumnou dávku se uvádí 1 stroužek na osobu a den nebo po dobu 2-3 týdnů 1-2 stroužky česneku s týdenní přestávkou.
Nemocným s vysokým krevním tlakem jsou doporučovány grapefruity, neboť je v nich mnoho draslíku, který působí proti hypertenzi.  I skromná jablka si určitě zaslouží více pozornosti.  Snižují krevní tlak. Vědci prestižní univerzity v Yale uvádějí, že ke snížení krevního tlaku stačí k jablkům čichat. Vůně jablek prý má uklidňující účinky, což následně snižuje krevní tlak.
Do čela potravin určeným osobám trpícím vysokým tlakem patří banány s velkým množstvím důležitého draslíku. Jeden banán obsahuje dostatečné denní množství draslíku, potřebné k udržení normálního krevního tlaku a funkce srdce. Včelí med není jen chutným sladidlem do čaje, ale i potravinou s léčivým účinkem. Kromě hodnotných minerálních látek obsahuje i enzymy, např. acetylcholin, snižující krevní tlak.

Některé vitamíny mohou pomáhat pacientům s hypertenzí. Především to jsou vitamin E a vitamin B. Kromě snižování krevního tlaku dokáží snižovat i hladinu cholesterolu.
Vápník,  jehož důležitost pro zdravé kosti a zuby je všeobecně známá, dosahuje stejné slávy i jako látka snižující krevní tlak. Z některých studií vyplývá, že pokud se v mladším věku konzumuje dostatek potravin s obsahem vápníku, může být společně s dalšími vhodnými zdravotními návyky účinnou zbraní proti vysokému tlaku v pozdějším věku. Dostatečný příjem vápníku chrání před vznikem hypertenze a před bolestmi páteře. Rostlinné zdroje (mák, sója, listová zelenina, mrkev, petržel, sušené fíky, mandle) mají větší obsah vápníku než mléko.

Také draslík je mocný ochránce před vysokým tlakem. Řada studií shodně prokazuje, že lidé, jejichž potrava obsahuje hodně draslíku, mají nižší krevní tlak než ti, kteří ho v potravě mají málo. Pokud zvýšíte množství draslíku ve stravě, můžete snížit množství léků nutných ke snížení vysokého krevního tlaku. Draslík působí přímo na cévy a roztahuje je, čímž snižuje krevní tlak.
Srdeční minerál hořčík se také účinně spolupodílí na snižování krevního tlaku.  Tento prvek, nezbytný jako prostředek proti stárnutí, je obsažen v mnoha potravinách. Mějte tedy na paměti, že proti vysokému tlaku musíte jíst potraviny se zvýšeným obsahem hořčíku.
Léčivá látka rutin s ostatními  bioflavonoidy se doporučuje při vysokém krevním tlaku a ateroskleróze. Velké množství rutinu nám dodá pohanka. Účinný efekt této látky se zvyšuje vitaminem C, proto je vhodné k pohance konzumovat syrovou zeleninu.

Úprava stravy – omezení konzumace tuků, zejména živočišných, by mělo mít vliv na snížení vysokého tlaku. Vyhýbejte se také příliš sladkých pokrmům, zákuskům a nadměrně slazeným nápojům.

Pozor na kofein a alkohol – omezte pití kávy, všech kofeinových nápojů a alkoholu, neboť mnohé studie potvrzují , že mají vliv na zvýšení krevního tlaku.

Pokud máte nadváhu, hubněte – máte-li nadváhu, neexistuje účinnější cesta, jak snížit krevní tlak.

Nezapomínejte na pohyb – cvičení a relaxační techniky jsou ověřené způsoby, jak snížit rizika všech cévních a srdečních onemocnění.

Jarmila Mandžuková – Co jíst, když…

Láska je energie

Úvodní slovo na Kurzu intuice bude patřit Kryonovi, který nás bude provázet a pomáhat všem přítomným :-). 

srdíčkoChanneling 3.3.2014 – Kryon

Já jsem Kryon, z magnetické služby, jsem láska a přicházím k Vám, abych se s Vaším dovolením dotkl Vašich srdcí, očistil je od emocí, co k nim nepatří. S Vaším svolením, pod slovním vedením Orinoko, vás provedu očistou vašich srdcí od nánosů všech životů, které budou dovoleny Pány karmy.
Nejste sami, jsme jedno, já i ty i ty, jsme jednota, jsme láska. Ta láska, která prostoupí vaše těla, buňky a posílí atomy v nich, změní kódy vašich DNA, rozpustí pancíř, který jste si sami vytvořili.

Já Kryon jsem mocná bytost, jenž dohlížím na vzestup planety Země a jejich bytostí. Já jsem prostoupen vším, má energie je všechno kolem i uvnitř, jsem energie lásky. Mohu pomoci i tobě, pokud to dovolíš, volej mne často na pomoc, vše prostoupím láskou, všechny situace a starosti, zůstane jen klid a mír, harmonie a pocit štěstí a radosti.

Pro tohle jste přišli na tuto krásnou planetu, užívat si nebe na Zemi. Dualita není skutečná, věř a dovol si být šťastný teď hned. Spolu s matkou Zemí, očistíme tvé tělo od strachů, pochybností a dodáme jim energii a pocit lásky, jednoty se vším.
Člověče, ty nejsi sám, my všichni jsme jedno. Když daří se dobře tobě, ostatní vidí to a chtějí to, mít také tak. Spokojený se svým bytím chce každý, každá duše chce domů, návrat ke svému vnitřnímu božství, svobodu ducha a mysli.
Neboj se člověče, je o tebe postaráno za každých okolností, vše je jak je dáno, nebuď netrpělivý, popudlivý či zlý sám na sebe. Probuď v sobě lásku, nech zářit svou boží jiskru a buď Světlem pro ostatní. Čím více Světla máš, tím více můžeš dávat a přijímat. Celý příspěvek