Ukotvení vibrace jasnosti

Poselství Saint Germaina a Serapis Beye přijala Natalie Glasson, 24.07. 2015

Zdravíme vás vibrací jasnosti, vnášíme jasnost do vašeho mentálního těla i celého bytí. Přicházíme s velkým množstvím nejvyššího světla, aby bylo ukotveno ve vašem bytí i tvoření; prosíme, dovolte si být vnímaví k naší přítomnosti a energii.

Jasnost je kvalita, kterou se projevuje Stvořitel a která se šíří prostřednictvím nás, Saint Germaina a Serapise Beye a jejím účelem je vnést těžiště a vyváženost do celého vašeho bytí atím vytvořit ve vašem nitru mír a harmonii. V tomto stavu je možné plněji dosáhnout schopnosti meditativního rozpínání a bytí za hranicemi Země. Člověk dokáže uvažovat mimo hranice iluze, akceptovat jak pravdu Stvořitele, tak mylnou představu, aby dosáhl sladění a pravdivého uvědomění a ukotvil se ve Věku lásky. Iluze či mylné představy už nemusejí být ve vašem bytí či realitě tolerovány, namísto toho je žádoucí, aby byly přijímány bez jakékoli reakce a je-li to nutné, láskyplně odloženy.Jsou to právě vaše reakce a odezvy na iluze a mylné představy, které si vibrace jasnosti přeje ve vás zmírnit a rozpustit, čímž se falešný dojem stane zábavným a bude mít na vás jen velmi malý vliv.
Vyzýváme vás, abyste v následujících dnech po libovolně dlouhou dobu volali nás, Saint Germaina a Serapise Beye, abychom ukotvili vibraci jasnosti, kterou předáváme od Stvořitele. Dovolte si často pocit, že záříte jasností, jakoby světelná vibrace jasnosti pulsovala celým vaším bytím. Toto umožní mnohá vyladění, která jsou nezbytná, aby proběhla ve vašem mentálním těle a podpořila hlubší božské vědomí a božskou perspektivu.
„Saint Germaine a Serapisi Beyi, prosím, buďte nyní se mnou a podpořte rozšíření mého vědomí, perspektivy a projevů mentálního těla ke hlubšímu sladění se Stvořitelem a k hlubšímu pochopení jeho pravdy. Prosím, vyzařujte kvalitu jasnosti od Stvořitele skrze své bytí  do celého mého bytí, do všech jeho úrovní i mé reality. Přeji si koupat se v nejvyšších vibracích jasnosti, abych do svého bytí vnesl mír, harmonii a vyváženost, neboť vstřebávám toto světlo se zaměřenou pozorností, oddaností a přijetím. Nechť se celé mé bytí naplní vibrací jasnosti, abych zářil a vyzařoval krásné kvality jako průzračnost, přesnost, jednoduchost a pravdivost. Celé mé bytí vstřebává jasnost Stvořitele, takže mohu být příkladem Stvořitelovy jasnosti na Zemi. V přítomnosti jasnosti budu moci přijímat pravdu Stvořitele i své duše a tím rozpustím dramatické reakce a odezvy na falešné dojmy. Nyní se pohybuji po své cestě duchovního vzestupu s větším pochopením, pravdou, přijetím, vyvážeností, klidem a harmonií. Nyní jsem otevřen přijetí a probuzení pravdy ve svém bytí. Děkuji.“
Dopřejte si tolik času, kolik cítíte, že potřebujete ke sladění se se světlem, které předáváme a přijali je. Těšte se z tohoto krásného posunu pravdy a uvolněte iluzi ve vašem bytí, je to skutečná vnitřní transformace, která způsobí transformaci i ve vaší realitě.
My, Saint Germain a Serapis Bey, jsme oba zosobněním transformace. Serapis Bey dokáže pracovat zejména s mentálním tělem a s propojením mentálního těla se všemi aspekty vašeho bytí, aby podpořil transformaci. Saint Germain dokáže pracovat více na úrovni duše, aby vyvolal transformaci jako energetickou vibraci či vlnu, která je z vašeho zdroje pravdy, z vaší duše, rozesílána do celého těla, bytí a reality. Právě pro naše mocné schopnosti nás Stvořitel vyzval, abychom byli s vámi, protože představujeme posuny, které se dějí v celém lidstvu i Zemi, dokonce ve Stvořitelově vesmíru, aby se plně manifestoval Věk lásky. Věk lásky je tvoření, realita a zkušenost pocházející z přetékajícího zdroje lásky ve vašem bytí. Aby se Věk lásky manifestoval, je třeba, abyste ve svém nitru prošli četnými transformacemi, které zejména rozpustí vaše iluze, omezení a hranice, které pocházejí z toho, co jste vytvořili. Když jsou rozpuštěny iluze, omezení a hranice, zrodí se ve vás prostor a také skutečné sladění se Stvořitelem, a pak nastane proces sebepřijetí, či spíše přijetí svého božství a dojde k uvědomění. Pokaždé, když dosáhnete určitého bodu přijetí nového aspektu svého božského já v sobě, vyvolá to reakci, kterou prožíváte jako transformaci či okamžik inspirace. Transformace je, když jsou staré energie kompletně vymazány a z jádra a podstaty vašeho bytí se zrodí nové energie. Když sledujete zrození energie v sobě a vyzvete tuto energii, aby se plněji projevila v celém vašem bytí, umožňuje vám to posunout se do nového stadia a stavu bytí, které spustí další nezbytnou transformaci.
V každém člověku na Zemi, obzvláště v bytí těch, kteří jsou duchovně vědomí, se nacházejí dvě stezky transformace, které se uskutečňují v převážné míře. První se odehrává v mentálním těle a v propojeních mentálního těla na všechny aspekty vašeho bytí, druhá se rodí z duše a z plnější integrace a vtělení duše do fyzického těla a reality. Můžete již ve svém bytí rozpoznat, jak toto probíhá.Ta první znamená, že všechny myšlenky o falešných iluzích či projevech jsou vytrhávány i s kořeny; mentální tělo se transformuje, aby neslo a vyjadřovalo vyšší frekvenci světla, tudíž božské vědomí. Prostřednictvím tohoto procesu se vymazává i strach a to nejen v mysli a mentálním těle, ale v celém vašem bytí, protože transformace ovlivňuje vše, co je spojené s vaším mentálním tělem. Za druhé to znamená, že celá struktura a způsob, jakým tělo, mentální tělo, emocionální tělo a všechny aspekty vašeho bytí žije a funguje, se mění. Všechny struktury vašeho těla se mění; vaše tělo není stejné jako před deseti lety a bude zcela jiné za dalších deset let. Nemluvíme tu o procesu stárnutí, nýbrž o procesu obnovení a omlazení; o manifestaci božského těla, mysli a emocí na Zemi. Oba procesy jsou transformací samy pro sebe a také transformací pro vás a pro Zemi. Některé pozitivní efekty těchto dvou cest transformace jsou lepší zdraví, pocit pohody, síla a světelné vyzařování fyzického těla. Dále vyváženost, láska a mír v emocionálním těle a jeho jasnost a rozpínání a konečně vymýcení strachu v mentálním těle. Některé ze zdánlivě negativních dopadů nebo spíše příslušných léčivých dopadů mohou být nárůst úzkosti, ega, omezení, nejistoty, bezcennosti, nedostatku, oddělenosti, bolesti a tak dále, vycházející z fyzického, mentálního a emocionálního těla. Ve skutečnosti mohou být všechny tyto jevy označeny jedním štítkem strach, protože strach se projevuje z hloubi četnými způsoby a formami.
Už mnohokrát jsme vedli energii k ukotvení se na Zemi a v lidstvu pro rozpuštění strachu; a stále v tom budeme pokračovat. Není to proto, že by se Země a lidstvo neuzdravovalo či nerostlo, je to jednoduše kvůli mnohým základním úrovním strachu. Když vznikne strach či je přijat od někoho dalšího, jeho energie a vliv prosákne do všech úrovní vašeho bytí. Nenachází se jen ve vašem emocionálním či mentálním těle, je přítomen na všech úrovních a ve všech tělech vašeho bytí a proto může často jeho vyléčení a vymazání trvat. S tímto vědomím bychom vás rádi povzbudili, že když narazíte na strach nebo když strach léčíte, vyzvěte nás, Saint Germaina a Serapise Beye, abychom vymazali tento strach naším světlem jasnosti ze všech úrovní a těl vašeho bytí.To znamená, že budou vymazány i všechny zbytkové stopy.
Mnozí z vás se v této době osvobodili od většiny strachů zadržovaných ve svém bytí a přesto můžete pociťovat, že stále vyvstávají nebo se projevují ve vaší realitě. Rádi bychom vás povzbudili, abyste si dopřáli čas k vyléčení stop strachu na všech úrovních a ve všech tělech vašeho bytí; je to podobné tahání posledních kořenů plevele. Vymažete také propojení s energií strachu a dokonce pojem strachu, který je součástí vaší reality. Strach je součástí vašeho bytí a reality jenom proto, že jej přijímáte jako pojem/myšlenku, kterou jste ochotni hostit.
Jednoduše vyslovte prosbu:
„Saint Germaine a Serapisi Beyi, vyšlete své mocné léčivé energie a Stvořitelovu jasnost, kterou šíříte. Vyzývám vás, abyste svým světlem a léčivými vibracemi pronikli do celého mého bytí se záměrem vymazat všechny a jakékoli stopy strachu ze všech úrovní a těl mého bytí. Začněte, prosím, tento proces nyní a zajistěte zachování vyváženosti, míru a harmonie ve všech aspektech mého bytí. Děkuji vám.“
Položte se a prociťujte naše léčení, buďte si vědomi jakýchkoli strachů a vhledů, které se objeví, aby byly navždy vymazány. Pokud se něco objeví, jednoduše použijte tato slova: „Propouštím tě,“ a zhluboka vydechněte.
Strach je jednou z nejmocnějších energií zapříčiňujících pocit oddělenosti od vlastní pravdy a od Stvořitele. Nyní je čas pro vás všechny, abyste se plněji zaměřili na vymazávání stop strachu, abyste mohli v celém svém bytí zažít ony dvě formy transformace, ve vaší mysli a z nitra duše.
My jsme s vámi abychom vás podpořili a vždy vám pomohli.
Maha čóhan Saint Germain a Mistr Serapis BeyZdroj:http://www.omna.org/Home.htmlPoznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. prowww.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.