Ladičky

LADIČKY
Uzdravující, uvolňující, uklidňující tóny terapetických ladiček.
Přijďte si vyzkoušet :-).

Relaxační působení terapeutických ladiček v provozovně Kompas radosti

Zvukové ladění těla i mysli

rychlá a účinná metoda ke zmírnění bolestí, uvolnění, načerpání energie,
vyčištění toxinů, stresu, strachu,
zklidnění hyperaktivity u dětí, při hubnutí aj.

Díky tónům ladiček můžeme velmi rychle dosáhnout rychlého uvolnění, relaxace, odpočinku a současně se rozvinout ve třech rovinách existence (tělo-mysl-duše) a dodatečně rozšířit svoje tvůrčí a hudební schopnosti (má je každý). 

Harmonické struktury navracejí správnou energii tkáním a vnitřním orgánům, působí na fyzické tělo i na psychiku, navracejí zdraví dokonce těžce nemocným lidem. S každou očištěnou čakrou se dostáváme na vyšší úroveň vědomí, dolaďujeme tělo, mysl i duši. 

Ladičky jsou nástroje nesmírně nápomocné v emocionálním, psychickém a duchovním rozvoji. Nejjednodušším způsobem, jak aktivovat ladičku a pocítit její blízkost vůči svému tělu, je udeřit jí o gumový podklad (nebo své koleno) a pak přiložit k uchu a poslouchat zvuk. Když aktivizujeme dvě ladičky současně vznikne interval.

Ladičky se používají nejen při dotykové metodě (vibrační akupresuře), ale také ve vzdálenosti 5 až 8 cm nad čakrou či zvoleným bodem na těle, protože zvuková vlna má široký rozsah kmitů (dokonce v délce několika metrů).

Všechny ladičky jsou určeny pro použití na fyzické tělo, a také kromě něho i na tělo subtilní. Jsou přirozenou základní harmonickou řadou vycházející z vlastností našeho planetárního systému. Každá rezonance a vibrace ladiček se spojuje s podporou pro lidské zdraví přirozených kmitočtů.

Takové působení vede ke správné fyziologii, která navrací cyklu našeho těla zdraví a vede ho přirozenému zdraví. Používání povzbuzování stejně jako vytváření správné energetické rovnováhy fyzického i subtilního těla pomocí ladiček má za následek uzdravení a přináší vnitřní rovnováhu.

Tyto kosmické tóny nám pomáhají přenést se z uzavření v sobě, ze stagnace a fragmentace k otevření se světu v úplnosti svých  neomezených možností.

Práce s ladičkami vede k odlehčení chronických změn a oslabení, tělesných vad a k synchronizaci psychiky, těla a duše.

Natočila jsem rozhovor, praktickou ukázku s ladičkami :-).
Podívejte se zde na odkazu.

Zvuk a jeho působení na tělo, mysl i duši

Každá fyzická nemoc je odrazem nedostatku harmonie v životě člověka. Působením zvuku můžeme uvést v soulad všechny tři úrovně nezbytné pro náš život –úroveň Těla, Mysli a Duše.

Cesta k poznání sebe sama a k uzdravení zahrnuje tyto tři sféry.

Zvuk má obrovskou moc – jak uzdravující, tvůrčí, velice pozitivní, stejně tak zničující. Dokáže vyléčit, ale dokáže i zabít. Kolik zvuků se dostane k našim uším během 24 hodin. Kolik vibrací proniká skrze naše tělo a způsobuje hluboké změny v organismu na poli fyzickém, psychickém, duchovním i emocionálním současně. Kolik informací nese v sobě samotný lidský hlas.

„Na počátku bylo Slovo“, což je přece zvuk (vlnový jev určený kmitočtem). Jestliže se slovem předává „význam“, pak to co máme na mysli, má daný kmitočet – jako vlastnost energetického procesu a má vlastní vibraci, kterou předává příjemci. Neboli jedno nemůže existovat bez druhého. To je zásada.

Slovo  a jeho energie jsou bezpochyby nejdůležitější činností v přirozeném světě. Slovem můžeme navrátit k životu, zažehnout jiskřičku, novou myšlenku, ale slovem můžeme také zničit, zbavit jiné lidi nadějí, předat strach, pochybnost a chorobnou sugesci.
I slovům je třeba přikládat ohromnou váhu, protože mysl si pamatuje všechno, co jí vštípíme, co zapíšeme do programu její činnosti.

Poskytněme jí  proto léčivé tóny ladičky, pozitivní slova a uzdravující hudbu, a zbavíme se nemocí prostřednictvím trojfázového působení: na tělo, mysl i duši současně.
Poněvadž působení zvuků různých typů či vibrací ve formě manter, slabik, kmitočtů hlasů individuálních jedinců či nástrojů od pradávných dob léčilo nemoci na psychickém, fyzickém a duchovním základě. Stačí tedy pouze se vrátit k této pradávné formě uzdravování.

Pohyb je pro tělo osvobození ze spárů napětí, strnulosti a bolesti. Nesmírně důležitý je však zdravý pohyb, ale ne přetěžování končetin, umělé „pumpování“ svalů nebo využívání pouze určitých partií těla při cvičení. Neslouží to k ničemu dobrému, jen k přetažení, únavě, přetrénování a často to také má hluboké škodlivé následky, viditelné teprve po letech.
Zdravým pohybem těla se rozumí takový stav udržení všech svalů, šlach a pokožky ve formě, jaká nám pak dovoluje těšit se z pěkného, silného, pěstěného a zdravého těla do konce života. Existují ověřená a po tisíce vyzkoušená konkrétní cvičení, která umožňují pohyb energie čchi (prány) v organismu, což ve spojení s body na energetických drahách dává člověku všechno co nezbytně nutně potřebuje k životu, prožitém při plném zdraví až do konce. Samozřejmě s udržením skvělé fyzické a psychické formy a podle možností – duchovním naplnění.

„Oči jsou zrcadlem duše“ – barva je oknem světa pro duši. Vnímá-li duše život v barvách (díky očím), znamená to, že je šťastná. Svou duši můžeme rozvíjet mnoha způsoby, a to je také náš úkol – věčné zdokonalování skrze zkušenosti a duchovní vývoj, i když často se takto může dít díky zkušenosti z utrpení. Abychom mohli poznat bílé, musíme si ujasnit, co je černé, abychom poznali dobro a lásku, musíme okusit opaky těchto pocitů, abychom je prostě dokázali od sebe odlišit, abychom si pak uvědomili svoje skutečné bytí, kým opravdu jsme – dokonalým a láskou naplněným člověkem.

Jednoduchá pro duši je také neměnná a věčná zásada,
dobro dáváš – dobro dostáváš a naopak.

Zvuk a jeho působení

Působení pomocí ladiček je nová alternativní metoda, vycházející z vědeckých výzkumů v USA, která navrací psychické i fyzické zdraví pomocí zvukových vln ladiček, jež jsou vhodně zvoleny vzhledem k nemocným orgánům a onemocněním.
Je-li používána profylakticky (ochranně),udržuje ve zdraví celý organismus člověka, dodává klid mysli, neboť rovnoměrně rozmisťuje energii a proniká do hloubi duše.

Když nasloucháme tónům ladiček, náš nervový systém se dolaďuje na tonaci podobným způsobem, jako se ladí housle, klavír anebo když nacházíme tonaci pro sbor. Během poslechu se naše tělo bude fakticky samo přizpůsobovat tónům, aby stále udržovalo proporce a tón správným způsobem. Není to pouze záležitost poslouchání nebo uší, protože vibrace rovněž pronikají tělem obrovským množstvím, buněk, bez zapojení smyslu sluchu.  

Zvuk vzniká jako pohyb částic vzduchu, který vede ke kmitání pevných těles. Kmity, které tvoří zvuk, jsou energií, která je rozsáhle obsažena v přírodě, ve Všehomíru a v nás samotných.

Když zvukové vlny pronikají tělem, dochází v jeho buňkách k vibraci, která dokáže navrátit zdraví nebo také může zdravé tělo posílit a učinit je odolným vůči chorobám. Zvukové vlny se přenášejí pomocí tkání, poněvadž voda, která nás z převážné části tvoří, je dokonalým vodičem. Jsme proto jako zvláštní hudební nástroj, protože každý atom, orgán, každá částice, buňka, tkáň či libovolná část těla neustále vysílá duchovní, fyzické, emocionální a myšlenkové vlny. Máme dovednost dolaďovat se ke správným tónům jako hudební nástroj.

Ve Spojených státech vědecké výzkumy dokázaly, že kmity získané díky různým frekvencím, způsobují změnu barvy krvinek a změny tvaru buněk. Vhodný zvuk způsobuje, že se zdravé buňky posilují a nemocné velmi rychlým tempem regenerují.
Zvukové vlny ladičky mění magnetické pole a právě vzhledem ke své vibrační síle, která vyvolává změny, je možné  ladičkami nahradit akupunkturní jehly v akupunktuře, ruce v akupresuře či masáží shiatsu. Každý akupunkturní či akupresurní bod je charakteristický jinou frekvencí kmitů, proto když vybíráme vhodně naladěnou ladičku pro určitý orgán, bod či receptor, místo stisku s vibrací vlny bude působit mnohem účinněji a rychleji než tradiční akupunktua, akupresura či jiné alternativní léčebné techniky.

Léčení různými kmitočty ladiček vychází z Pěti elementů, které se vyskytují v přírodě (a tedy i v člověku), což odpovídá dvanácti hlavním energetickým drahám (meridiánům) v lidském těle, odpovědným za funkce vnitřních orgánů.

Účinek ladiček

Terapeutické ladičky se používají k navrácení správné energetické rovnováhy, k odstranění negativních emocí, povzbuzení duchovního růstu a vývoje, k realizaci správných změn a umožňují pocítit vlastní harmonii.

Zvuková vlna vycházející z ladičky jako vibrace cestuje hluboko do těla a jeho buněk, směřuje podél energetických drah, zvyšuje efektivitu fyziologie člověka a usnadňuje doplynutí do míst „netknutých“ tradiční medicínou.

Ladičky uvádějí do rovnováhy energii čaker, očišťují je od toxinů a blokád a eventuálně je v případě potřeby doplňují energií.

Tělo, u každého individuálně, více vibruje, kmitá jako nástroj a je správně energeticky harmonizované. Mysl se stává čistou, roste kreativita a zlepšuješ se schopnost přijímat závažná životní rozhodnutí. Emoce se stávají stabilními a emocionální přecitlivělost je utišena. V Duši se objevuje klid, veliké štěstí, zdravé sebevědomí a pocit nalezení se ve Všehomíru.

Během uzdravujícího sezení pomocí ladiček může každý člověk zažít několik, nebo dokonce všechny z uvedených pocitů:
– uvolnění od stresů
– pociťování pohybu plynoucí energie
– vnitřní rovnováha
– jas a světlo, osvícení
– ztišení, uklidnění
– lehkost, klid, volnost
– očista svědomí
– zdraví
– harmonie
– pocit bezpečí
– štěstí
– vitalita a elán
– otevřené srdce
– pocit osvěžení
– objeví se důvěra
– rozvoj intuice a představivosti
– uzdravení
– napravení traumatických prožitků z minulost v rozsahu vlastní energie
zvýšení schopnosti učit se
– hluboké pochopení uzdravování na základě duchovního vědomí
– pocit spojení s Duší a Bohem
– odstranění negativní a zablokované energie z aury a povrchu těla
– motivace ke stanovení si vlastní disciplíny a cvičení
– povolení „odpustit“ a najít východisko problémů z minulosti
– akceptace stavu věcí
– pocit spojení se zemí

Vibrační ošetření tělesných bodů

Albert Einstein napsal:
Je možné, že existují emanace, které jsme ještě dosud nepoznali. Pamatujete si, jak se kdy posmívali elektrickému proudu a „neviditelným vlnám“?
Naše vědění o člověku je stále ještě v plenkách.

Tlakovou masáží jednotlivých tělesných bodů (zvláště na chodidlech) se navrací zdraví, zlepšuje se přitom sebevědomí, zvyšuje životní energie a obranné síly organismu.
Vibrační akupresura působí na všechny vnitřní orgány, léčí jejich nemoci nebo má profylaktický účinek – zlepšuje jejich výkonnost.
Použitá vibrace zvukové vlny ladičky způsobuje rychlejší, hlubší a také příjemnější uzdravování, za dodržování určitých zásad.

Kontraindikace při vibrační dotekové akupresuře:
otevřené rány, poranění kůže, těhotenství (možno použít ladičky ne přiložením), srdeční nedostatečnost, těžká onemocnění krevního oběhu, akutní záněty kůže, kardiostimulátor, první dny menstruace, těžký šok, extrémní atmosférické podmínky z důvodu narušeného magnetické pole země, malé děti do 5 či 7 let ,protože ještě nemají plně rozvinuté energetické dráhy. Můžeme však používat ladičky bezdotykově.

Stimulaci reflexních terapeutických bodů začínáme od levého chodidla, aktivujeme instrument úderem o aktivátor nebo koleno a přikládáme ho postupně na akupresurní body. Příjemná vibrace spojená s tlakem (ladička zde splňuje dodatečnou funkci jako nástroj regulující tlak bez použití síly) přináší rychlý efekt zprůchodnění dráhy bez silového masírování. Následovně provádíme další aktivace ladičky v okamžiku ukončení vibrace, což lze vycítit i slyšet.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *